TRƯỜNG MN THANH PHÚ   Số:    /KH-MNTP           	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Mường Bo, ngày   tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo chuyên đề trong thời gian dịch covid- 19   
Năm học 2019 - 2020

Căn cứ Kế hoạch 75/PGD&ĐT-GDMN, ngày 17/9/2019 về việc Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2019- 2020; Căn cứ vào điều kiện thực tế về thời gian dịch covid 19. Trường mầm non Thanh Phú xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Kiểm định và công nhận đạt chuẩn Quốc gia” năm học 2019 - 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Thông qua tổ chức Hội thảo chuyên đề, trao đổi, thống nhất giải pháp thực hiện “Công tác KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia” tại các nhà trường. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên.
- Từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc thực hiện “Công tác KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia”. 
- Tập trung bàn các giải pháp để thống nhất triển khai thực hiện.
II. Thời gian, địa điểm, thành phần
1. Thời gian: 01 ngày, từ 8h00', ngày 19/12/2019 (thứ năm).
2. Địa điểm: Trường Mầm non Nậm Sài.
3. Thành phần (dự kiến 50 người)
- Lãnh đạo; Tổ CMNV (Mầm non) Phòng GD&ĐT.
- Các trường có cấp học mầm non:
+ Trường Mầm non Nậm Sài, Suối Thầu: 07 người/01 trường (thành viên trong Hội đồng tự đánh giá).
+ Các trường Mầm non: Bản Khoang, Sa Pả, Trung Chải, Bản Hồ, San Sả Hồ, Sử Pán, Thanh Kim, Hầu Thào, Lao Chải, Nậm Cang: 02 người/01 trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng CM).
+ Các trường Mầm non: Thị trấn, Hoa Đào, Tả Van, Bản Phùng, Tả Giàng Phìn, Tả Phìn, Võ Thị Sáu, Thanh Phú: 01 CBQL/01 trường.
- Cốt cán chuyên đề:
+ Lãnh đạo; Chuyên viên Mầm non Phòng GD&ĐT; 
+ Bà: Vũ Thị Thu Hương - HT trường MN Thị trấn;
+ Bà: Nguyễn Thị Hường - PHT trường MN Thị trấn;
+ Bà: Vũ Thanh Lợi - HT trường MN San Sả Hồ;
+ Bà: Nguyễn Thị Thúy - HT trường MN Bản Khoang.
III. Nội dung (Chương trình chi tiết kèm theo)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Tổ chuyên môn nghiệp vụ (MN) Phòng GD&ĐT 
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, chương trình, chỉ đạo trường MN Nậm Sài chuẩn bị khánh tiết, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ chuyên đề.
- Tham mưu tổng hợp các ý kiến của đại biểu, thông báo kết quả chuyên đề.
2. Các trường mầm non
- Cử cán bộ, giáo viên tham dự chuyên đề theo đúng thành phần, thời gian;
- Nghiên cứu Thông tư số 19/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT và các văn bản có liên quan. Chuẩn bị các ý kiến phát biểu, chia sẻ tại Hội thảo chuyên đề.
3. Trường MN Nậm Sài
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thảo chuyên đề; 
- Liên hệ Trường PTDTBT TH Nậm Sài để chuẩn bị Hội trường, trang trí khánh tiết tổ chức Hội thảo.
V. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường có cấp học mầm non nghiêm túc triển khai thực hiện.Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc báo cáo về Tổ CMNV (trực tiếp đ/c Hoàng Ngọc Dương, ĐT 0986528812) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo chỉ đạo giải quyết./.
            Kế hoạch này thay cho Giấy mời dự chuyên đề./.

Nơi nhận:
- Các trường có cấp MN;
- Trường PTDTBT TH Nậm Sài;
- Lãnh đạo Phòng;
- TV Tổ CMNV (Ô Hải, MN); HC (Ô.Khải);
- VB phát hành điện tử;
- Lưu VT/Dương.	KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Nhạn